F/V «Altyn»

Trawling

F/V «Admiral Kolchak»

F/V «Petr I»

F/V «Vasilyevskiy ostrov»

F/V «Sergey Bochkarev»

Long-line fishing

F/V «Albatross-8»

F/V «Taler»

F/V «Victoriya 3 »

F/V «Dinar»

F/V «Shkiper»

F/V «Tari»

F/V «Gurd»